Przejdź do treści głównej

Klauzula informacyjna

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje związane z wejściem w życie RODO*

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
  i Kanalizacji S.A. z siedzibą przy ul. Na Grobli 19, 50 – 421 Wrocław
  , wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr: 0000391028, o kapitale zakładowym 480.338.100,00 zł (wpłaconym w całości), NIP: 8960000256, REGON: 930155369, zwane dalej „Administratorem”.W każdym czasie, w sprawach ochrony Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: mpwik@mpwik.wroc.pl lub telefonując pod numer +48 71 34 09 500 (w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku) lub możesz skontaktować się za pośrednictwem – powołanego Inspektora Ochrony Danych – Katarzyny Nawrockiej, pisząc na adres: abi@mpwik.wroc.pl lub telefonując pod numer +48 71 34 09 928 (w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku).

W JAKIM CELU MOŻEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

 1. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w jednym lub kilku poniższych celach:
  • na podstawie Twojej zgody (na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO):
   1. w celu rejestracji i realizacji zgłoszeń, złożonych za pośrednictwem formularzy internetowych, opublikowanych na stronie internetowej mpwik.wroc.pl,
   2. w celu rejestracji i realizacji zgłoszeń złożonych za pośrednictwem Call-Center
  • w celu wykonania przez nas zadania, które realizujemy w interesie publicznym tj. dostawa wody i odprowadzanie ścieków jako realizacja procesu zmierzającego do zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków, (na podstawie art.6 ust.1 lit. e RODO);
  • w celu realizacji, ciążącego na nas obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO*):
   1. należytego wypełnienia zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 t.j. ze zm.),
   2. archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 t.j. ze zm.);
  • jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art.6 ust.1 lit f RODO*);
   1. w celu ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
   2. w celu przeprowadzenia badania rynku, jako pierwszy etap postępowania przetargowego, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu,
   3. w celach ustalenia, dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych umów pomiędzy Tobą a nami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy,
   4. w celu stwierdzenia zasadności roszczeń i obrony przed roszczeniami właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomość, z tytułu eksploatowanych lub użytkowanych przez nas urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków, budowli, zlokalizowanych na tych nieruchomościach, do których nie dysponujemy tytułem prawnym,
   5. w celu nabywania nieruchomości pod planowane i realizowane przez nas inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne,
   6. w celu prowadzenia badania satysfakcji klienta, celem określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i jakości świadczonych usług

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH

 1. Odbiorcami przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych:
  • będą podmioty, którym mamy ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa: ( Policja; Straż Miejska; Prokuratura, Sąd);
  • będą inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych (m.in. departamenty Urzędu Miasta Wrocławia, Starostwo Powiatowe; Powiatowy Inspektorat Budowlany);
  • mogą być zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na naszą rzecz (podmioty przetwarzające): dostawcy usług IT; podmioty świadczące: usługi kurierskie; usługi pocztowe; usługi prawnicze; usługi windykacji należności; usługi: wydruku, adresowania, personalizacji dokumentów i załączników do dokumentów, konfekcjonowania przesyłek;

CZY SĄ PAŃSTWO ZOBOWIĄZANI DO PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji procesu zmierzającego do zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia przez nas usług; niezbędne do rejestracji i obsługi kierowanej do nas korespondencji, wniosków, zgłoszeń; zapewnienia prawidłowej komunikacji z nami. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z nami.

NASZE OŚWIADCZENIE

Jako Administrator Twoich danych osobowych nie zamierzamy ich przekazywać do państwa trzeciego (z poza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych.

Jako Administrator Twoich danych osobowych nie zamierzamy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Twoje dane osobowe będą:
  • przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie. Z chwilą wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych o ile nie wykażemy innej podstawy prawnej, uprawniającej nas do przetwarzania twoich danych osobowych,
  • przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne tj. do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia, wniosku, złożonego za pośrednictwem formularza internetowego opublikowanego na stronie mpwik.wroc.pl lub za pośrednictwem Call-Center;
  • przetwarzane przez okres dłuższy niż jest to konieczne, tj. do czasu zakończenia postepowania przetargowego, a w przypadku wyboru oferty i podpisania umowy, przez okres realizacji przedmiotu Zamówienia, a po dokonaniu odbioru przez okres przysługującej Administratorowi rękojmi i gwarancji;
  • przetwarzane przez okres realizacji ciążącego na nas obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
   o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 t.j. ze zm.)
  • przetwarzane przez cały okres realizacji umów i po jej rozwiązaniu do czasu upływu terminu ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji zawartych umowy (do 3 lat od dnia wymagalności ostatniej nieuiszczonej należności w związku z realizowaną umową oraz 10 lat od daty wymagalności roszczenia zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądowym) oraz upływu okresu zapewniającego realizację obowiązku archiwizacyjnego (min. 5 lat), przy czym powyższe okresy sumują się.
  • przetwarzane przez okres realizacji celu, który realizujemy w interesie publicznym tj. dostawa wody i odprowadzanie ścieków i przez okres 10 lat od czasu całkowitej dezaktywacji przyłącza oraz upływu okresu zapewniającego realizację obowiązku archiwizacyjnego (min. 5 lat), przy czym powyższe okresy sumują się.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Informujemy, że:

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

*  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz