Przejdź do treści głównej

O CNT

Centrum Nowych Technologii (CNT) to jednostka o charakterze badawczo-rozwojowym, wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPWiK S.A. we Wrocławiu. Podstawowym celem CNT jest szeroko rozumiany rozwój technologiczny Spółki, który prowadzi do zwiększenia efektywności procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Centrum współpracuje  ze środowiskami naukowymi oraz biznesowymi m.in. z jednym z największych na świecie instytutem badawczo-rozwojowym ITRI z Tajwanu, Wrocławskim Centrum Badań EiT+, największym w Polsce konsorcjum naukowo-przemysłowym „Instytut Autostrada Technologii i Innowacji” (IATI), w ramach którego zarządza działalnością Centrum Kompetencji „Woda i Środowisko”.
Zespół CNT składa się z wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierów oraz pracowników naukowych. W niespełna cztery lata zespół ten zrealizował kilkadziesiąt zadań i projektów o charakterze badawczo – rozwojowym. Do realizacji poszczególnych zadań powoływane są zespoły projektowe, które analizują wielotorowo poszczególne zagadnienia.  Przy Centrum Nowych Technologii działają Rada Programowa oraz Komitet Naukowy, które są ciałem doradczym w zakresie współpracy z miastem oraz uczelniami wyższymi.
Centrum dysponuje specjalistycznym zapleczem badawczym w postaci dwóch pilotażowych stacji badawczych, które powstały w ramach projektów badawczo-rozwojowych dofinansowanych z NCBiR realizowanych we współpracy z Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym.

WSPÓŁPRACA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWA

kompetencje CENTRUM KOMPETENCJI

Centrum Kompetencji Woda i Środowisko (CK WIŚ) zostało utworzone przez MPWiK w 2014 roku i funkcjonuje w ramach największego w Polsce konsorcjum naukowo-przemysłowego IATI.
Centrum Kompetencji (CK WIŚ) stwarza warunki w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych, rozwojowych oraz wdrożeniowych, przede wszystkim poprzez kojarzenie specjalistów, narzędzi badawczych i partnerów z kraju oraz zagranicy.

 

Skontaktuj się z Nami!

Centrum Nowych Technologii jako jednostka o charakterze badawczo-rozwojowym jest otwarta na propozycje współpracy i innowacyjne pomysły.

Jeżeli chcą Państwo podjąć z Nami wspólne działanie, prosimy o ogólne przedstawienie pomysłu współpracy, poprzez wypełnienie krótkiego formularza kontaktowego. Jego wypełnienie automatycznie uruchomi proces wewnętrznej oceny przez nasz Zespół.


  Administratorem danych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu. Celem przetwarzania danych jest rejestracja propozycji współpracy z Centrum Nowych Technologii, jej analiza i udzielenie odpowiedzi przez MPWiK S.A.. Podanie danych jest niezbędne do weryfikacji zgłoszenia i udzielenia Pani/Panu odpowiedzi. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie https://www.mpwik.wroc.pl/klauzula-informacyjna


  Prace CK WIŚ obejmują następujące dziedziny:
  – Inżynieria i ochrona środowiska
  – Gospodarka wodno-ściekowa
  – Techniki i technologie oczyszczania wód i ścieków

  Więcej o IATI: www.iati.pl 


  Rada Programowa przy Centrum Nowych Technologii jest ciałem doradczym wodociągów wrocławskich, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego Wrocławia. Celem Rady jest:


  Komitet naukowy został powołany w 2012 roku i w organizacji znajduje się przy Centrum Nowych Technologii.Pełni on funkcję ciała doradczego Zarządu MPWiK S.A. oraz Centrum Nowych Technologii. 
  Celem Komitetu jest:

  Członkami Komitetu są przedstawiciele największych wrocławskich uczelni ze stopniem lub tytułem naukowym o uznanym dorobku, których profil naukowy i badawczy odpowiada zakresowi jego działania. W skład Komitetu wchodzą również przedstawiciele MPWiK S.A.

  „Mozart”

  Od 2016 r MPWiK bierze udział w projekcie Mozart. Jest to Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej „MOZART”. Jego celem jest wsparcie wrocławskiego rynku pracy poprzez umożliwienie firmom dostępu do intelektualnego potencjału naukowców.
  Obecnie w ramach projektu w MPWIK staż odbywa młody naukowiec z  Politechniki Wrocławskiej.

  Więcej o programie Mozart: www.wca.wroc.pl/informacje-o-programie-mozart

  Od 2013 MPWiK S.A. poprzez współpracę z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ uczestniczy w projektach Climate-KIC. Jest to największa europejska agencja zaangażowana w tematykę zmian klimatycznych. Łączy sektor prywatny oraz publiczny wspierając innowacyjne przedsięwzięcia, badania, projekty i start-up’y. Zrzesza naukowców, przedsiębiorców, wyższe uczelnie, przedstawicieli sektora publicznego oraz miast zaangażowanych w tematykę zmian klimatycznych.

  Więcej o Climate-KIC: www.climate-kic.org

  PROJEKTY

  DESZCZOMIERZE

  Z uwagi na istotny wpływ opadów atmosferycznych na eksploatacje systemu kanalizacyjnego Wrocławia oraz prowadzenie procesu oczyszczania ścieków, MPWiK S.A. stale monitoruje intensywność i czas trwania opadów przy użyciu własnej sieci deszczomierzy. Pierwsze urządzenia zamontowano w 2011 r. na potrzeby kalibracji modelu matematycznego sieci kanalizacyjnej. W kolejnych latach sieć była rozbudowywana i liczy obecnie  11deszczomierzy.

  W dwóch lokalizacjach prowadzony jest bardziej szczegółowy pomiar warunków atmosferycznych za pomocą stacji pogodowych. Oprócz danych o opadach rejestrowane są tam pomiary temperatury, kierunku i prędkości wiatru, nasłonecznienia i wilgotności.

  Deszczomierze zlokalizowane są na obiektach technologicznych należących do MPWiK S.A. Ich lokalizacja  została tak wybrana, by badać zmienność pola opadowego nad obszarem uzbrojonym w sieć kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej.

  OZE

  Na dachu budynku Starej Ozonowni przy ul. Na Grobli we Wrocławiu zainstalowany jest układ trzech Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) produkujących energię cieplną i elektryczną. Na część cieplną układu składają się trzy płaskie kolektory słoneczne połączone z 300l zbiornikiem solarnym, w którym przygotowywana jest ciepła woda użytkowa na potrzeby budynku. Energia elektryczna generowana jest na turbinie wiatrowej o poziomej osi obrotu oraz na polikrystalicznych modułach fotowoltaicznych, a następnie magazynowana w baterii akumulatorów żelowych. Wyprodukowana przez OZE energia zużywana jest przez zewnętrzne oświetlenie budynku.

  Od czerwca 2015 roku prowadzony jest monitoring parametrów pracy układu OZE (pomiar temperatur i przepływów w części cieplnej oraz pomiar napięcia i natężenia prądu w części elektrycznej). Uzupełnieniem układu pomiarowego OZE jest stacja pogodowa zlokalizowana na dachu zbiornika wody czystej na terenie ZPW Na Grobli, w sąsiedztwie badanego układu Odnawialnych Źródeł Energii. Wyposażenie stacji pogodowej pozwala na ciągły pomiar takich parametrów jak: wysokość opadów atmosferycznych, usłonecznienie, natężenie promieniowania słonecznego, prędkość wiatru, wilgotność względna, ciśnienie atmosferyczne oraz temperatura powietrza zewnętrznego.

  Analiza zebranych danych pozwoli wyznaczyć rzeczywistą efektywność układów OZE w warunkach wrocławskich, głównie pod kątem rozbudowy podobnych układów na pozostałych obiektach należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

  PROJEKTY B+R

  Projekt „Skrócona nitryfikacja w osadzie czynnym oczyszczającym ścieki bytowo-gospodarcze – kluczowe rozwiązanie dla neutralnego klimatycznie oczyszczania ścieków (SNiT)”

  Przejdź

  Projekt „Wykorzystanie kwasu azotowego (III) w celu poprawy jakości ścieków oczyszczonych i bilansu energetycznego oczyszczalni ścieków”

  Przejdź

  Projekt „W kierunku gospodarki cyrkularnej – technologie odzysku wody i surowców ze ścieków oczyszczonych”

  Przejdź

  Projekt „Zastosowanie podejścia Water Footprint do monitorowania, oceny i poprawy gospodarowania wodą na obszarach miejskich (URBAN_WFTP)”

  Przejdź

  Projekt „Optymalizacja usuwania azotu – poprawa efektów oczyszczania i krok na drodze do samowystarczalności energetycznej Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków”

  Przejdź

  Projekt „Badania skuteczności nowych technologii oczyszczania wody jako krok ku zmianie myślenia o rozwoju branży wodociągowej”

  Przejdź

  BENCHMARKING

  Benchmarking to metoda poszukiwania wzorcowych sposobów postępowania, umożliwiających osiąganie najlepszych wyników. Istotę benchmarkingu stanowi porównywanie procesów, produktów i usług z odpowiednikami u najlepszych konkurentów, uczenie się od najlepszych i wykorzystywanie ich doświadczenia.
  MPWiK S.A. we Wrocławiu od kilku lat uczestniczy w krajowych i zagranicznych projektach benchmarkingowych, w szczególności benchmarkingu branżowym organizowanym przez:

  Od wielu lat MPWIK S.A. jest członkiem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie (IGWP) – organizacji samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. IGWP powstało w 1992 r., zrzesza 450 przedsiębiorstw rynku wod.-kan.
  W benchmarkingu IGWP biorą udział polskie fimy z branży wod.-kan.

  Więcej o IGWP pod adresem www.igwp.org.pl

  European Benchmarking Co-operation (EBC) to stowarzyszenie, które prowadzi międzynarodowy benchmarking w branży wodociągowo – kanalizacyjnej. Incjatywę zapoczątkowały w 2004 r. międzynarodowe stowarzyszenia m.in. IWA (International Water Association) oraz firmy wodociągowo – kanalizacyjne z Norwegii, Danii, Szwecji, Finlandii i  Holandii.
  W benchmarkingu EBC biorą udział przedsiębiorstwa z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej. W Polsce jedynie 3 przedsiębiorstwa biorą udział w benchmarkingu EBC – MPWiK Wrocław, Aquanet Poznań oraz MPWIK Kraków.

  Więcej o EBC www.waterbenchmark.org

  Aquabench zostało założone w 1996 r. przez firmy wodociągowo-kanalizacyjne z krajów niemieckojęzycznych. Oferuje ono głównie dla niemockojęzycznych firm z  branży wod.-kan.

  Więcej o Aquabench www.aquabench.de

  [bws_pdfprint display=”pdf,print”]

  Zamknij
  UWAGA AWARIA

  Planowana data przywrócenia dostawy wody:
  Zamknij

  Brak wydarzeń w tym dniu

  Zwiń
  Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
  Dziękujemy

  Brak wydarzeń

  STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
  BĘDZIE WYŚWIETLANA
  W STANDARDOWYM WIDOKU.

  Wróć

  lub

  Przejdź dalej

  Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

  Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

  Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
  Zgadzasz się?

  Telefon Koperta Email
  Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
  Uzupełnij formularz