Przejdź do treści głównej

PROJEKT „POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ WE WROCŁAWIU-ETAP III”

Dnia 27 października 2011 r. MPWiK S.A. podpisało umowę o dofinasowanie Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap III” nr POIS.01.01.00-00-207/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Etap III stanowi kontynuację Etapu II tego Projektu. Głównym celem Projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu, zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju, przy założeniu stopniowego spełniania wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska oraz wypełnienia polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, tj. spełnienia wymogów Dyrektyw unijnych dotyczących wody pitnej – 98/63/WE, 75/440/EWG, 80/778/EWG oraz Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Etap III swoim zakresem objął budowę, rozbudowę i modernizację systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze miasta Wrocławia.

Dnia 28 czerwca 2013 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie Projektu w związku z uzyskaniem zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu tj. objęcie Projektem dodatkowych 6 zadań związanych z budową, rozbudową i modernizacją systemu wodociągowo-kanalizacyjnego we Wrocławiu.

Dnia 4 grudnia 2014 r. podpisano drugi aneks do umowy o dofinansowanie Projektu w związku z uzyskaniem zgody na drugie rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu tj. objęcie Projektem kolejnych 6 zadań związanych z budową, rozbudową i modernizacją systemu wodociągowo-kanalizacyjnego we Wrocławiu.

Realizacja Etapu III zakończyła się 31 października 2016 r. W ramach tego Projektu wybudowano 32,11 km sieci kanalizacji sanitarnej, zmodernizowano 8,57 km sieci kanalizacji sanitarnej, zbudowano 12,96 km sieci wodociągowej oraz zmodernizowano 16,00 km sieci wodociągowej.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 157 998 895,84 PLN.

Wysokość otrzymanego dofinansowania wyniosła 84 425 475,47 PLN, co stanowi 85 % wartości wydatków kwalifikowanych Projektu.

Finansowanie

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu Etap – III” uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Krótko o… Funduszu Spójności

Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Różnice w poziomie ekonomicznym pojawiły się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, których wyniki gospodarcze odbiegały od państw najbardziej rozwiniętych.
Fundusz Spójności miał dostarczyć wsparcia finansowego na realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.
Założeniem realizacji projektów Funduszu Spójności w sektorze środowiska jest dostosowanie istniejących obiektów do norm europejskich, jak również budowa nowych elementów sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego. Dodatkowo, po akcesji Polski do UE w roku 2004, w ramach Funduszu Spójności kontynuowana była realizacja projektów współfinansowanych z przedakcesyjnego funduszu ISPA.

Krótko o… Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji o Programie Infrastruktura i Środowisko znajduje się na stronie www.pois.gov.pl.

Zadania

W ramach Projektu zostały zrealizowane następujące zadania z zakresu budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

Nr zadania

Nazwa zadania

Zadanie nr 1.1 Budowa magistrali wodociągowej Południowa /ul. Zwycięska /- etap c
Zadanie nr 1.2 Budowa magistrali wodociągowej Traugutta – Wolności /ul. Nowa/ -etap I
Zadanie nr 1.3 Budowa magistrali wodociągowej Traugutta – Wolności, Etap IV
Zadanie nr 1.4 Budowa magistrali wodociągowej Bystrzycka – Pucka
Zadanie nr 2.1 Budowa sieci wodociągowej w ul. Drzewieckiego
Zadanie nr 2.2 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wróblewskiego we Wrocławiu DN 400
Zadanie nr 2.3 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wyścigowej
Zadanie nr 2.4 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Strzegomskiej
Zadanie nr 2.5 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostrowskiego
Zadanie nr 2.6 Budowa sieci wodociągowej w ul. Dolnobrzeskiej – Bocznej
Zadanie nr 2.7 Budowa sieci wodociągowej w ul. Duńskiej Etap I-III
Zadanie nr 2.8 Budowa sieci wodociągowej w łączniku ul. Maślickiej i ul. Królewieckiej
Zadanie nr 2.9 Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej – etap I
Zadanie nr 2.10 Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipskiej
Zadanie nr 2.11 Budowa sieci wodociągowej w ul. Ślazowej
Zadanie nr 3.1 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Muchoborskiej, Duńskiej
Zadanie nr 3.2 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Dolnobrzeskiej – Bocznej
Zadanie nr 3.3 Kanał sanitarny w łączniku ul. Maślickiej i ul. Królewieckiej
Zadanie nr 3.4 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Duńskiej
Zadanie nr 3.5 Budowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ul. Pułaskiego 17-33 i 35-45
Zadanie nr 3.6 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Niebieskiej, Beżowej, Seledynowej
Zadanie nr 3.7 Budowa kanału w ul. Granicznej – etap I
Zadanie nr 3.8 Budowa kanału w ul. Granicznej – etap II
Zadanie nr 3.9 Budowa kanalizacji w ul. Wyścigowej
Zadanie nr 3.10 Budowa sieci kan. w ul. Lipskiej
Zadanie nr 3.11 Budowa sieci kan. w ul. Ślazowej
Zadanie nr 3.12 Rozbudowa kanalizacji na osiedlu Osobowice
Zadanie nr 5.1 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Osobowice
Zadanie nr 5.2 Budowa magistrali wodociągowej Północnej – etap I b
Zadanie nr 5.3 Przebudowa kolektora Północnego
Zadanie nr 5.4 Modernizacja kolektora Bystrzyca
Zadanie nr 5.5 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kamiennej, Jaracza, Damrota, Kasprowicza
Zadanie nr 5.6 Budowa kanalizacji na os. Polanowice, Sołtysowice
Zadanie nr 6.1 Przebudowa kolektora Osobowice – etap I
Zadanie nr 6.2 Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na os. Brochów
Zadanie nr 6.3 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na os. Widawa, Lipa Piotrowska – etap II
Zadanie nr 6.4 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Gwizdanowskiej
Zadanie nr 6.5 Modernizacja sieci wodociągowej na os. Widawa, Lipa Piotrowska – etap II
Zadanie nr 6.6 Budowa sieci wodociągowej w ul. Gwizdanowskiej

Ponadto w ramach Projektu realizowane było zadanie związane z zapewnieniem właściwej informacji i promocji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Print Friendly, PDF & Email

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz